Pastor Giuliano Bordoni is starting a new series preaching through Ephesians, with todays sermon on Ephesians 1:1-2.